|  Přihlásit

Personalistika a mzdy

   Minimalizovat

Modul Personalistika a mzdy vytváří programovou podporu pro kompletní personální a mzdovou evidenci.

Ke standardním možnostem podpory patří:

 • kompletní personální evidence pracovníků
 • tvorba všech druhů mezd s příslušnými mzdovými složkami
 • otevřenost k uživatelskému deklarování mzdových složek
 • možnost deklarace kalendářů včetně grafické podoby
 • evidence docházky včetně grafické podoby s možností datového importu ze systému elektronického snímaní docházky
 • možnost importu mzdových výkonů z modulu Výroba a Servisní zakázky
 • automatizace zaúčtování jednotlivých mzdových složek

Sdílení datových základen

Modul umožňuje v rámci Informačního systému MAJAK sdílení následujících společných uživatelských datových základen:

 • předkontace účtování dokladů v návaznosti na účtový rozvrh
 • číselník hospodářských středisek firmy pro střediskové sledování
 • číselník zakázek pro zakázkové sledování
 • číselník pracovníků
 • číselník bank pro definování účtů pro platby z mezd

Datové vazby

Modul umožňuje v rámci Informačního systému MAJAK následující datové vazby:

 • podklady pro příkazy k úhradě do banky
 • kontace pro finanční účetnictví
 • mzdové výkony z odvodů ve výrobě a v servisních zakázkách
 • vytvářené dokumenty pro dokumentační archiv

Externí vazby

 • docházka ze systému elektronického snímaní docházky
 • statistika v datové podobě pro IPSV

Sdílení datových základen

   Minimalizovat
Sdílení datových základen
Sdílení společných datových základen a datové vazby v Informačním systému.

Obrazovky

   Minimalizovat

Mapa docházky
Evidence docházky včetně možnosti jejího generování a grafického zobrazení umožňuje její přehlednou modifikaci a splnění tak nových požadavků ze strany státních institucí.

prod_ism_pm_obr1.gif

Dynamické složky
Použitá technologie dynamických složek umožňuje jednak jednoduše vytvářet nové složky a akceptovat vlastní mzdová pravidla uživatele a současně i bezproblémově přizpůsobovat složky rychle se měnícím legislativním pravidlům v této oblasti.

prod_ism_pm_obr2.gif

Elektronické snímání docházky
Modul může být doplněn i systémem elektronického snímání docházky, který nenáročným způsobem umožňuje pomocí snímání čárového kódu evidovat příchody a odchody pracovníků s následným datovým importem do evidence docházky.

prod_ism_pm_obr3.gif